Katapusan Ng Mundo

Ngayong araw, Disyembre 21, 2012, nakatakda umanong magunaw ang mundo. Ito ay ayon umano sa prediksyon ng ilang mga tao dahil sa kadahilanang ngayong araw matatapos ang kalendaryo ng mga tao mula sa sibilisasyong Maya, mga sinaunang tao na may mga sistema sa sining, arkitektura, matematika at astronomiya.

2012

Hapon na ngayon pero wala pa ring palatandaan na matatapos ang mundo ngayong araw. Ano pa nga ba, ang prediksyong ito ay isa lamang malaking kalokohan. Ano ba ang prediksyon, hindi ba’t isang hula lamang? Di nangangahulugang mangyayari talaga ito, lalo na kung ang batayan lamang ay isang bagay na di naman natin lubos na naiintindihan.

Ayon sa artikulong ito, isang misinterpretasyon lamang ang ginawa ng ilang tao sa Mayan calendar. Ayon sa pagpapaliwanag na nakasaad dito, ang araw ngayon ay indikasyon lamang na ang kalendaryo ng Maya ay pupunta na sa susunod na b’ak’tun, isang takdang panahon na gamit sa Mesoamerican Long Count Calendar na gamit na ng mga sinaunang tao sa Amerika tulad ng mga taong Maya bago pa makarating doon ang mga Europeo. Ayon pa sa Wikipedia, ang isang b’ak’tun ay katumbas halos ng 394 taon. Kumbaga ang mangyayari talaga ngayon ay matatapos na ang isang kabanata ng kanilang panahon at papunta na ito sa susunod.

Ano ang sinasabi ng BIbliya tungkol dito?

Hindi sinasabi sa Bibliya kung kailan mangyayari ang paggunaw ng mundo. Ayon sa Mateo 24:34-36, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito, hanggang sa mangaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapuwa’t ang aking mga salita ay hindi lilipas. Nguni’t tungkol sa araw at oras na yaon ay walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, kundi ang Ama lamang. Samakatuwid, wala sinuman ang nakakaalam kung kailan magkakaroon ng katapusan ang lahat ng bagay na nalalaman natin kundi ang Diyos Ama. Ayon pa nga sa 2 Pedro 3:10, Datapuwa’t darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw; na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog.

Dapat ba talagang katakutan ang sinasabing katapusan ng mundo?

Kung isa kang Katoliko, alam mo dapat na ang itinuturo sa atin ay hindi paggunaw ng mundo kundi ang muling pagdating ni Kristo. Hindi ba’t sinasabi natin sa Sumasampalataya Ako ang mga katagang, Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa karoroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto’t maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na taoAtin ding dinarasal o kinakanta ang mga katagang, Si Kristo’y namatay, si Kristo’y nabuhay, si Kristo’y babalik sa wakas ng panahon. Sa simula ng dasal na itinuro sa atin mismo ni Hesus, idinarasal nating sa muli N’yang pagbalik ay makapiling na natin siya sa langit: Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo. Mapasaamin ang kaharian Mo. Pagtapos naman ng Ama Namin, binabanggit natin ang mga katagang As we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. Ang sabi, hindi tayo dapat matakot, kundi maghintay ng maligaya sa muling pagbabalik ni Kristo.

Resureksyon ni Hesus

Bakit kailangang bumalik ni Hesukristo?

Ang turo sa atin, sa pagkamatay ni Kristo tayo’y kanyang tinubos mula sa kasalanan. Sa kanyang pagkabuhay tayo nama’y naligtas na nang tuluyan. Hindi natin talaga alam kung anong mangyayari sa muling pagbabalik ni Kristo, pero sinasabing tayo’y hahatulan na sa panahong ito, at ang mga maliligtas ay makakasama na ng Panginoon sa langit.

Huling Salita

Sabi nga ni Bishop Kenneth E. Untener ng Amerika, hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Walang indikasyon na malapit na ito o walang paninigurado na malayo pa itong mangyayari. Anya, ang mahalaga ay hindi kailan ito mangyayari, kundi ang paniniwalang ito ay mangyayari. Si Hesus ay muling babalik. Iyon ang mahalaga. Kaya mahirap mang gawin, tayo ay magpakahanda para rito. Hindi natin alam kung ano talaga ang mangyayari sa hinaharap kaya pinakamabuting paghandaan natin ito sa paraang kaya natin. Magdasal tayo. Mangumpisal at magsisi sa mga kasalanang ating nagawa. Tanggapin si Hesus sa ating mga puso at subukan laging sundin ang kanyang pamamaraan. At habang may oras pa, tayo’y magpakubuti, magpakabait at magbigay ng pagmamahal lalo na sa mga taong dapat nating inaalayan nito.